به سایت کامپوره خوش آمدید .        .: دریافت گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان سال 1394 و 1395       .: واحد نمونه برند برتر ، کیفیت برتر در سال 92 و انتخاب واحد صنعتی نمونه 1393       

مشتریان

 <table dir="RTL" width="894" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tbody><tr style="mso-height-source:userset;height:40.5pt" height="54"><td class="xl75" dir="RTL" style="height:40.5pt;
width:27pt" width="36" height="54" align="right">ردیف</td><td class="xl72" dir="RTL" style="width:145pt" width="193">اسم
نماینده ها</td><td class="xl65" dir="RTL" style="width:391pt" width="521">آدرس</td><td class="xl66" dir="RTL" style="width:108pt" width="144">شماره
تماس</td></tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">1</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
خادمی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">رشت-
سه راره حاجی
آباد
فروشگاه
آرزومان</td>
<td class="xl79" dir="LTR" style="border-top:none">013-33331744</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">2</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
نظری
(بازرگانی
شهر باران)</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">جاده
رشت تهران -
جنب اداره
استاندارد
(پایانه ) شرکت
مهراس گیل
پاک</td>
<td class="xl80" dir="LTR">013-33873979</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">3</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">حاج
آقا الماسی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">رشت
- پاکت سازی -
اول جاده
پاچه کنار -
جنب مدرسه فرحانیان</td>
<td class="xl80" dir="LTR" style="border-top:none">013-33872964</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">4</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
وفافر</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">ورودی
تبریز - بعد از
پلیس راه - 300
متر قبل از
تابلو 5
کیلومتر
مانده به
تبریز - جنب
تابلو تلاونگ</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">9143142283</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">5</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
مشایخی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">تنکابن
- سه راه خرم
آباد - بالاتر
از سینما انقلاب
- پروتئینی
شایان</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">011-54236885</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">6</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
اصغرپور</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">ساری
- خیابان شیخ
طبرسی -
فروشگاه
زربال</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">011-33321198</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">7</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
مهرانفر</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">ساری
- میدان خزر-
بلوار خزر-به
سمت ساعت- سه
راه طبرستان -
پروتئینی
کادور</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">011-33251456</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">8</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
تقی پوریان</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">چالوس
- ابتدای
خیابان
شریعتی -
دوستگرد -
فروشگاه
فرآوردهای
گوشتی فاخته</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">011-52225245</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">9</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
کیانی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">آمل
- جاده محمود
آباد - پایین
تر از
کمربندی - نرسیده
به دو راهی
اوجی آباد</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">011-44289772</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">10</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
دالینی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">بوشهر
- خیابان
طالقانی -
روبروی بانک
صادرات - کوچه
دوم - سمت راست -
در سوم</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">9177083301</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">11</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
هدایتی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">منجیل
- خیابان امام -
سوپر
پروتئینی
هدایتی</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">9111316140</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">12</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
امیر دیوانی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">قزوین
- خیابان خیام
شمالی -
نرسیده به
مدرسه نوروزیان-
پلاک
359-فروشگاه
امیر</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">9192864115</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">13</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">دفتر
تهران</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">تهران
- یافت آباد -
شهرک ولیعصر -
خیابان
میرزایی (
سپیده جنوبی )
جنب
کتابخانه
امام زاده
زید</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">021-66307184</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">14</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
آزادی</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">شهر
ری - خیابان
فدائیان
اسلام -
نرسیده به
فلکه ری - جنب
کلانتری
سابق -
فروشگاه
جلال</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">9126849368</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">15</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">نگین
نارمک پارس
(آقای حامد)</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">مشهد-
بلوار وکیل
آباد - خیابان
صیاد شیرازی 2 -
نبش کوچه اول -
پلاک 27- شرکت
نگین نارمک
پارس</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">0513-6585929</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">16</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
کلانتری</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">تفرش
- ترخوران -
چهاره راه
مدرس -
فروشگاه
میکائیلیان</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">0863-26229700</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">17</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
کرمانیپور</td>
<td class="xl78" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">قم -
خیابان امام
خمینی - میدان
سعیدی -
خیابان 7 تیر-
نرسیده به
تقاطع20متری
شهید بهشتی
دست راست -
ساختمان
کرمانیپور</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">0253-36701232</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">18</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
شادان</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">زاهدان
- خیابان
بهشتی - بین
بهشتی 1 و 3 پخش
فرآورده های
گوشتی
مهرگان</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">9151410111</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">19</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
بهرام نژاد</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">کرمان
- خیابان
خواجو - سه راه
مالک اشتر -
نبش کوچه 31 -
سوپر
پروتئینی
بهرام نژاد</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">034-32524291</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">20</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
منتظری</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">یزد-
بلوار
دانشجو -
مقابل تالار
سادات اخوی - پخش
مواد
پروتئینی
منتظری</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">0353-8248732</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">21</td>
<td class="xl73" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
موسسیان</td>
<td class="xl67" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">اصفهان
- خیابان
آتشگاه - حد
فاصل آتش
نشانی و بانک
ملی -
پروتئینی
جلفا</td>
<td class="xl70" dir="LTR" style="border-top:none">031-37734738</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">22</td>
<td class="xl74" dir="RTL" style="border-top:none">آقای
فائض</td>
<td class="xl69" dir="RTL" style="border-top:none" align="right">کاشان
- چهارراه آیت
الله کاشانی -
سوپر پروتئینی
مائده</td>
<td class="xl71" dir="LTR" style="border-top:none">031-55451500</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">23</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
حریری</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">زنجان -
خیابان سعدی
جنوبی - میدان
راه آهن - روبروی
بانک ملی -
فروشگاه
مواد غذایی
ابوالفضل حریری</td>
<td class="xl71" dir="LTR">024-33227469</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">24</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
ضیاء</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">شیراز -
شهرک صنعتی
بزرگ - میدان
پنجم - خیابان
پژوهش شمالی -
کوچه 310- در سوم
سمت چ</td>
<td class="xl71" dir="LTR">9177200396</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">25</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
گلشنی</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">بابل-
میدان کارگر
نرسیده به
پاسگاه 12-
روبروی ثبت
احوال قدیم -
پاساژ
گلشنی(سردخانه
گلشنی)</td>
<td class="xl71" dir="LTR">011-32198841</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">26</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
نجاتی</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">اردبیل
- میدان
شریعتی -
روبروی
بازار مرکزی-
پروتئینی
تهران</td>
<td class="xl71" dir="LTR">9395405272</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">27</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
صادقی</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">یزد -
خیابان امام -
کوچه
برخوردار -
سوپر پروتئینی
حامد</td>
<td class="xl71" dir="LTR">0353-6266006</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">28</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
راهدار</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">گرگان -
خیابان شهید
رجایی - نبش
گلشن 22 - جنب
بانک صادرات -
داخل کوچه</td>
<td class="xl71" dir="LTR">017-32233585</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">29</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
جواهری</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">کرج -
جاده ملارد
خیابان
صدوقی - میدان
آزادگان -
سروش
پروتئین</td>
<td class="xl71" dir="LTR">0912-1202507</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">30</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
خروشی (ویل
برگر)</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">طبس
(تحویل تهران)</td>
<td class="xl71" dir="LTR"> </td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">31</td>
<td class="xl74" dir="RTL">آقای
بزرگی</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">خمین -
خیابان
شریعتی -
میدان
عاشورا - اول
خیابان
طباطبائی
شمالی</td>
<td class="xl71" dir="LTR">9126471081</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">32</td>
<td class="xl81" dir="RTL">فروش
اینترنتی(مصرف
کننده نهایی)</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">تهران<span style="mso-spacerun:yes"> </span></td>
<td class="xl71" dir="LTR"> </td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">33</td>
<td class="xl74" dir="RTL">فروشگاه
گلسار</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">گلسار
نبش خیابان 104</td>
<td class="xl71" dir="LTR">013-32112548</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">34</td>
<td class="xl74" dir="RTL">فروشگاه
منظریه</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">منظریه
- روبروی
رستوران تک</td>
<td class="xl71" dir="LTR">013-33668636</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">35</td>
<td class="xl74" dir="RTL">شیلا
(آقای احمدی)</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">تهران</td>
<td class="xl71" dir="LTR"> </td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">36</td>
<td class="xl74" dir="RTL">سفره
سبز(آقای
پورغدیری)</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">گلسار-
بلوار توحید -
فروشگاه
سفره سبز</td>
<td class="xl71" dir="LTR">013-32115445</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">37</td>
<td class="xl77" dir="RTL">بنیاد
تعاون
زندانیان
نمایندگی
استان گیلان</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">لاکان -
لاهیجان</td>
<td class="xl71" dir="LTR">9111385375</td>
</tr><tr style="height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">38</td>
<td class="xl74" dir="RTL">رستوران
کوکولانژ</td>
<td class="xl69" dir="RTL" align="right">رشت -
گلسار - گلایل -
روبروی
رستوران
پیزریا (رستوران
کوکولانژ)</td>
<td class="xl71" dir="LTR"> </td>
</tr><tr style="page-break-before:always;height:28.5pt" height="38">
<td class="xl76" dir="LTR" style="height:28.5pt;border-top:none" height="38">39</td>
<td class="xl74" dir="RTL">افق
کوروش OK</td>
<td class="xl68" dir="RTL" align="right">رشت -
جاده جیرده -
بعد از آسایش 21</td>
<td class="xl71" dir="LTR"> </td>
</tr><tr style="height:15.75pt" height="21">
<td colspan="4" style="height:15.75pt;mso-ignore:colspan" height="21"><br></td></tr></tbody></table>